Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3946/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3292 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v rámci OPZ a na úpravu běžných výdajů v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3947/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3251 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3948/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3280 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3949/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3276 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3950/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3268 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3951/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3272 - k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016 k zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3952/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3267 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 40040 Domov seniorů Praha 13 a zároveň zařazení stavby Bytové rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-4404/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3237 - k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
ROZ-3863/2017 spoluvlastnický podíl 1/3 - soubor pozemků (lesní), LV 265 v k.ú. Ústrašín, obec Ústrašín, okr. Pelhřimov dražební vyhláška ROZ 19.12.2017 - 2.3.2018
OVO-3816/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/62 - k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3817/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/36 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3818/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/35 - k nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3819/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/23 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3820/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/64 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3821/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/19 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019